Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Configurar.

UEC CANCUNÍ

El Centre d’Educació i d’Aprenentatges Cancuní és un espai educatiu on hi assisteixen joves d’edats compreses entre els 14 i els 16 anys.
 
La UEC Cancuní ofereix a aquests joves un espai on es treballa un Programa Bàsic d’aprenentatges instrumentals i pre-laborals,  amb un ritme adaptat i amb una metodologia activa que s’allunya dels plantejaments escolars del sistema educatiu ordinari.

La nostra metodologia es fonamenta en el desenvolupament dels diferents tipus de capacitats dels alumnes: cognitives, motrius, d’equilibri personal, de relació i d’inserció social i laboral. Proposem un treball essencialment manipulati i actiu, basat en la rotació de tallers, el reforçs i seguiment de la tutora d'aula-estudi de les àrees instrumentals, la immersió en  el desenvolupament digital les tècniques TAC-TIC, l’esport, les activitats relacionades amb l’expressió i comunicació i les activitats de lleure, culturals i en la natura.
Valorem bàsicament i fonamental el treball de les habilitats socials i dels hàbits relacionals del “saber estar i compartir”. Aquesta és una premissa que, transversalment, està present en cada una de les nostres actuacions.

La UEC Cancuní com a tal, està en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament des del 1997. Anteriorment, des del 1989, realitza funcions similars com a recurs d'AulaTaller amb la col·laboració del la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors.

UEC BANYOLES

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC),  són un recurs de l’Educació Secundària Obligatòria que fan un Servei Educatiu Complementari, dins el marc dels Programes de Diversificació Curricular, per a un sector de l’alumnat del segon cicle de l’ESO.
 
Aquest alumnat presenta un elevat índex d’absentisme i risc d’exclusió escolar i social. L’escolarització a les UEC suposarà una escolarització compartida amb el centre docent en el qual l’alumne estigui matriculat i del qual en continuarà dependent als efectes acadèmics i administratius.

ART-TERAPIA

L’Art-terapia és una disciplina que utilitza les diferents formes d’expressió artística, amb finalitats terapèutiques, facilitant un canal d’expressió als conflictes i emocions.

Acompanya, facilita i possibilita un canvi significatiu en la persona, mitjançant la utilització de diversos medis artístics. Les imatges i objectes artístics creats en un entorn segur, en presència de l’artterapeuta, possibiliten la contenció, exploració i resolució dels conflictes emocionals i/o psicològics de les persones.

L’Art-terapia preten proporcionar l’espai i el temps per a que esdevingui el procés artístic que, realitzat sota condicions determinades, esdevé un suport per a les persones i les ajuda a prendre consciència de les seves potencialitats i dificultats. Així s’asoleixen eines que condueixen al canvi intern i ajuden a millorar la pròpia qualitat de vida i la relació més satisfactòria amb l’entorn social.

CASAL D'ESTIU

Aquest programa  ofereix un espai de lleure a aquells nois i noies que necessiten una atenció individualitzada, o bé aquells que mostrin dificultats per establir nous vincles.
També pretén mantenir el vincle amb aquells joves que assisteixen a la UEC i que poden ser susceptibles de repetir situacions d’absentisme després dels períodes de vacances.

COACHING

El coaching és una conversa confidencial entre l’adolescent i el coach, totalment voluntaria, amb la intenció d’ajudar  a la persona a descobrir com és, a entendre com actua i a partir d’aquí, acompanyar-la en els canvis que ella decideixi fer, entesa sempre en clau positiva.
 
El coaching mira endavant, al futur, i això vol dir que ajuda a la persona a ser conscient d’on està avui i a definir cap on vol anar, sigui a curt, mig o llarg termini.

AULA 16-18

El projecte  “CANCUNÍ AULA 16-18”  neix de la necessitat de donar resposta a dues situacions i realitats que conviuen, actualment, entre la població gironina, tutelada i nou vinguda que, un cop finalitzada l’edat de l’escolarització obligatòria, s’ha d’enfrontar amb un projecte de formació per a la seva inserció laboral i que presenten greus dèficits en l’adquisició de les competències bàsiques que han de garantir aquest procés formatiu i d’inclusió social. Una característica del projecte és l’atenció individualitzada que passa per el treball tutorial i el desenvolupament de les activitats formatives en grups reduït de màxim 6 alumnes.Aquest projecte es treballa en dues modalitats.

PROGRAMA A

El programa A s’enfocarà des del reforç del procés educatiu i millora de les competències ja adquirides. S’adreça a joves que compleixin alguns dels següents requisits:

  • Finalització de l’ESO sense acreditar el Graduat.
  • No haver fet els 16 anys quan acaben l’ESO.
  • Dificultats en l’accés a programes de formació post-obligatòria.
  • Trajectòries personals desordenades i /o caòtiques.
  • Canvis de residència i pèrdua d’altres recursos.

PROGRAMA B

El programa B abordarà l’alfabetització. S’adreça a joves  nouvinguts, majors de 16 anys, amb necessitats d’alfabetització lingüística i social.
El requisit previ per l’accés a qualsevol d’aquest dos programes serà la voluntarietat i el compromís dels joves que se’n beneficiïn; entenent que aquesta voluntarietat  s’ha de treballar i incentivar.