El web de valldelterri.org utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, tècniques, publicitàries. Si desitja més informació o administrar-les accedeixi a la nostra Política de cookies.

UEC CANCUNÍ

Pla d'obertura de centres educatius

El Centre d’Educació i d’Aprenentatges Cancuní és un espai educatiu on hi assisteixen joves d’edats compreses entre els 14 i els 16 anys.
 
La UEC Cancuní ofereix a aquests joves un espai on es treballa un Programa Bàsic d’aprenentatges instrumentals i pre-laborals,  amb un ritme adaptat i amb una metodologia activa que s’allunya dels plantejaments escolars del sistema educatiu ordinari.

La nostra metodologia es fonamenta en el desenvolupament dels diferents tipus de capacitats dels alumnes: cognitives, motrius, d’equilibri personal, de relació i d’inserció social i laboral. Proposem un treball essencialment manipulati i actiu, basat en la rotació de tallers, el reforçs i seguiment de la tutora d'aula-estudi de les àrees instrumentals, la immersió en  el desenvolupament digital les tècniques TAC-TIC, l’esport, les activitats relacionades amb l’expressió i comunicació i les activitats de lleure, culturals i en la natura.
Valorem bàsicament i fonamental el treball de les habilitats socials i dels hàbits relacionals del “saber estar i compartir”. Aquesta és una premissa que, transversalment, està present en cada una de les nostres actuacions.

La UEC Cancuní com a tal, està en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament des del 1997. Anteriorment, des del 1989, realitza funcions similars com a recurs d'AulaTaller amb la col·laboració del la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors.

UEC BANYOLES

Pla d'obertura UEC Banyoles-juny 2020

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC),  són un recurs de l’Educació Secundària Obligatòria que fan un Servei Educatiu Complementari, dins el marc dels Programes de Diversificació Curricular, per a un sector de l’alumnat del segon cicle de l’ESO.
 
Aquest alumnat presenta un elevat índex d’absentisme i risc d’exclusió escolar i social. L’escolarització a les UEC suposarà una escolarització compartida amb el centre docent en el qual l’alumne estigui matriculat i del qual en continuarà dependent als efectes acadèmics i administratius.

PROJECTE FAR

El projecte FAR pretén acompanyar als joves des de la seva sortida de la UEC fins que s’hagin materialitzat els seus projectes i itineraris personals i d’inserció, en un període que pot anar dels 15-16 fins als 21 anys, sense oblidar la flexibilitat que qualsevol projecte d’aquestes característiques ha de tenir per a garantir la consecució dels seus objectius.
Aquest acompanyament també pretén pal·liar els efectes dels itineraris caòtics que alguns d’aquests joves ha iniciat,  apropant-los a programes específics que es trobin arrelats al seu territori. De la mateixa manera vol propiciar el contacte amb el món laboral per tal de facilitar una major inclusió social.