El web de valldelterri.org utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitats analítiques, tècniques, publicitàries. Si desitja més informació o administrar-les accedeixi a la nostra Política de cookies.

UEC CANCUNÍ

Pla d'obertura de centres educatius

El Centre d’Educació i d’Aprenentatges Cancuní és un espai educatiu on hi assisteixen joves d’edats compreses entre els 14 i els 16 anys.
 
La UEC Cancuní ofereix a aquests joves un espai on es treballa un Programa Bàsic d’aprenentatges instrumentals i pre-laborals,  amb un ritme adaptat i amb una metodologia activa que s’allunya dels plantejaments escolars del sistema educatiu ordinari.

La nostra metodologia es fonamenta en el desenvolupament dels diferents tipus de capacitats dels alumnes: cognitives, motrius, d’equilibri personal, de relació i d’inserció social i laboral. Proposem un treball essencialment manipulati i actiu, basat en la rotació de tallers, el reforçs i seguiment de la tutora d'aula-estudi de les àrees instrumentals, la immersió en  el desenvolupament digital les tècniques TAC-TIC, l’esport, les activitats relacionades amb l’expressió i comunicació i les activitats de lleure, culturals i en la natura.
Valorem bàsicament i fonamental el treball de les habilitats socials i dels hàbits relacionals del “saber estar i compartir”. Aquesta és una premissa que, transversalment, està present en cada una de les nostres actuacions.

La UEC Cancuní com a tal, està en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament des del 1997. Anteriorment, des del 1989, realitza funcions similars com a recurs d'AulaTaller amb la col·laboració del la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors.

AULA 16-18

El projecte  “CANCUNÍ AULA 16-18”  neix de la necessitat de donar resposta a dues situacions i realitats que conviuen, actualment, entre la població gironina, tutelada i nou vinguda que, un cop finalitzada l’edat de l’escolarització obligatòria, s’ha d’enfrontar amb un projecte de formació per a la seva inserció laboral i que presenten greus dèficits en l’adquisició de les competències bàsiques que han de garantir aquest procés formatiu i d’inclusió social. Una característica del projecte és l’atenció individualitzada que passa per el treball tutorial i el desenvolupament de les activitats formatives en grups reduït de màxim 6 alumnes.Aquest projecte es treballa en dues modalitats.

UEC BANYOLES

Pla d'obertura UEC Banyoles-juny 2020

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC),  són un recurs de l’Educació Secundària Obligatòria que fan un Servei Educatiu Complementari, dins el marc dels Programes de Diversificació Curricular, per a un sector de l’alumnat del segon cicle de l’ESO.
 
Aquest alumnat presenta un elevat índex d’absentisme i risc d’exclusió escolar i social. L’escolarització a les UEC suposarà una escolarització compartida amb el centre docent en el qual l’alumne estigui matriculat i del qual en continuarà dependent als efectes acadèmics i administratius.

PROGRAMA A

El programa A s’enfocarà des del reforç del procés educatiu i millora de les competències ja adquirides. S’adreça a joves que compleixin alguns dels següents requisits:
  • Finalització de l’ESO sense acreditar el Graduat.
  • No haver fet els 16 anys quan acaben l’ESO.
  • Dificultats en l’accés a programes de formació post-obligatòria.
  • Trajectòries personals desordenades i /o caòtiques.
  • Canvis de residència i pèrdua d’altres recursos.

PROJECTE FAR

El projecte FAR pretén acompanyar als joves des de la seva sortida de la UEC fins que s’hagin materialitzat els seus projectes i itineraris personals i d’inserció, en un període que pot anar dels 15-16 fins als 21 anys, sense oblidar la flexibilitat que qualsevol projecte d’aquestes característiques ha de tenir per a garantir la consecució dels seus objectius.
Aquest acompanyament també pretén pal·liar els efectes dels itineraris caòtics que alguns d’aquests joves ha iniciat,  apropant-los a programes específics que es trobin arrelats al seu territori. De la mateixa manera vol propiciar el contacte amb el món laboral per tal de facilitar una major inclusió social.

PROGRAMA B

El programa B abordarà l’alfabetització. S’adreça a joves  nouvinguts, majors de 16 anys, amb necessitats d’alfabetització lingüística i social.
El requisit previ per l’accés a qualsevol d’aquest dos programes serà la voluntarietat i el compromís dels joves que se’n beneficiïn; entenent que aquesta voluntarietat  s’ha de treballar i incentivar.

CASAL D'ESTIU

Aquest programa  ofereix un espai de lleure a aquells nois i noies que necessiten una atenció individualitzada, o bé aquells que mostrin dificultats per establir nous vincles.
També pretén mantenir el vincle amb aquells joves que assisteixen a la UEC i que poden ser susceptibles de repetir situacions d’absentisme després dels períodes de vacances.

ART-TERAPIA

L’Art-terapia és una disciplina que utilitza les diferents formes d’expressió artística, amb finalitats terapèutiques, facilitant un canal d’expressió als conflictes i emocions.

Acompanya, facilita i possibilita un canvi significatiu en la persona, mitjançant la utilització de diversos medis artístics. Les imatges i objectes artístics creats en un entorn segur, en presència de l’artterapeuta, possibiliten la contenció, exploració i resolució dels conflictes emocionals i/o psicològics de les persones.

L’Art-terapia preten proporcionar l’espai i el temps per a que esdevingui el procés artístic que, realitzat sota condicions determinades, esdevé un suport per a les persones i les ajuda a prendre consciència de les seves potencialitats i dificultats. Així s’asoleixen eines que condueixen al canvi intern i ajuden a millorar la pròpia qualitat de vida i la relació més satisfactòria amb l’entorn social.

COACHING

El coaching és una conversa confidencial entre l’adolescent i el coach, totalment voluntaria, amb la intenció d’ajudar  a la persona a descobrir com és, a entendre com actua i a partir d’aquí, acompanyar-la en els canvis que ella decideixi fer, entesa sempre en clau positiva.
 
El coaching mira endavant, al futur, i això vol dir que ajuda a la persona a ser conscient d’on està avui i a definir cap on vol anar, sigui a curt, mig o llarg termini.

MAR TRENCAT

Mar Trencat és un projecte de lectura crítica de la realitat, interrelacionant el taller d’art i el de narrativa audiovisual que es realitzen a la UEC, per reflexionar al voltant del fenomen migratori de la mar Mediterrània i generar experiències d’èxit en els alumnes.

Vincular l’expressió artística i el treball de les emocions ens ajuda a potenciar el desenvolupament personal del nostre alumnat i el benestar emocional, tant individual com col·lectiu.

El material elaborat (Obres plàstiques i vídeo) possibilita realitzar una exposició per visibilitzar el treball artístic de la UEC, manifestar la mirada crítica de la crisi i aportar opinió. Cal tenir present que la feina de visibilització dels alumnes de la UEC com a generadors d’iniciatives positives impacta directament en el seu autoconcepte, i aquesta premissa es té en compte en totes les fases del procés.

"Mar Trencat" es desenvolupa en una estructura de 3 fases: Pensar, crear i compartir

Aquest projecte ha estat guardonat amb la "Menció especial de la Crida Centres Educatius 360" l’any 2019

Més informació:

OPEN THE DOORS - ERASMUS +

Open the doors es va implementar entre el 2015 de setembre i l'agost 2017. Com que es tractava d'un projecte Erasmus +, el seu objectiu era experiencial. Es van experimentar noves formes didàctiques per a la prevenció NEET (noves oportunitats per a joves en risc d'exclusió social) a través de la construcció de les habilitats docents del segle XXI entre els professionals implicats en la configuració del projecte : professors, educadors socials i educadors de joves. La missió del projecte es basa en la creença que, amb els contextos i oportunitats d'aprenentatge adequat, la joventut NEET pot ser capaç de desenvolupar fortes capacitats intel·lectuals, creatives i d'aprenentatge. El resultat va ser una guía de “New directions in NEET prevention through teacher capacity building”

Aquest projecte europeu va ser dut a terme per: Kontiki- (Hongria), Associaçao para a educaçao de segunda oportunidade  (ae20)- ( Portugal), Educa international – ( República txeca), School no 5  Piatra neamt – (Romania), Euricon- (Països baixos), Glasgow University  -  (Regne unit), Chester University- (Regne unit), Working with europe assotiation – (Catalunya) amb la coordinació de l’Associació Educativa Vall del Terri

Podeu consultar la web del projecte i la guia al següent enllaç: